All Features

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

?เราเป็นผู้นำในการผลิตบุคคลากร   และริเริ่มเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล           เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของกลุ่มลูกค้า ?

 

 

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับงานบริการ

2. ผลิตและพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

4. ริเริ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ   เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัย เข้าสู่มาตรฐานสากล