การฝึกอบรม

 

อบรมการใช้อาวุธประจำตัว     

                                  

  

  อบรมมารยาทกิริยาท่าทาง          

 

                                  

 

  

ฝึกอบรมประจำเดือน          

 

                                  

 

  

ตารางฝึกและอบรมรปภ.

ลำดับที่

เรื่อง

หลักการปฏิบัติ

1

ฝึกและอบรม รปภ.เกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน

--รปภ.เข้ารับการฝึกและอบรม
   เรื่องมารยาท

--รปภ.เข้ารับการฝึกและอบรม
   เรื่องระเบียบวินัย

--รปภ.เข้ารับการฝึกและอบรม
   เรื่องการสังเกตการณ์

--รปภ.เข้ารับการฝึกและอบรม
   เรื่องฝึกท่าเดิน
และระเบียบแถว
-
-รปภ.เข้ารับการฝึกและอบรม
   เรื่อง
การช่วยชีวิตเบื้องต้น
-
-การอบรมเรื่องการเขียนรายงาน
   ประจำวัน

2

ฝึกและอบรม รปภ.เกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน

--ฝึกการจับกุม
-
-ฝึกการต่อสู้ด้วยท่ามือเปล่า
-
-ฝึกการดับเพลิง
-
-ฝึกการใช้วิทยุสื่อสาร
-
-อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  และ
หน้าที่หลักของรปภ.

3

ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน

--การบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
   ในหน่วยงาน
ที่ประจำอยู่
-
-การช่วยเหลือลูกค้า
-
-การจราจร
-
-มารยาทต่อลูกค้า

4

การประชาสัมพันธ์ระหว่างรปภ. และ หน่วยงาน

--สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้าม
  ของหน่วยงาน

--อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
--อบรมเกี่ยวการปรับตัวเข้ากับ
  หน่วยงานที่ประจำอยู่

--ประชาสัมพันธ์ให้ รปภ.ทราบทุกเรื่อง
   ที่ศูนย์แจ้งมา

-
-ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

 

บริษัทแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น

        - รายอาทิตย์

        หมายถึง บริษัทฯ เรียกเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ส่งมอบให้ตามหน่วยงานมาฝึกอบรมเป็นประจำเสมอ
เพื่อให้คุ้นเคยต่อกฏระเบียบ และวิธีการปฏิบัติหน้าที่

        - รายเดือน

        หมายถึง บริษัทฯ จะรวมหน่วยงานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงมาฝึกอบรม ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง ที่จะเวียนมาครบอีก หรืออีกนัยหนึ่ง  บริษัทฯ จะฝึกอบรมทุกเดือน แต่ละเดือนจะต้องหมุนเวียนกันออกไปสม่ำเสมอ

        - ประจำปี

หมายถึง การฝึกอบรมใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัท จะเรียกพนักงานทุกนาย

(ยกเว้นเฉพาะที่เข้าเวรอยู่เท่านั้น) มาฝึกอบรมร่วมกันประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาคมทุกปี

ซึ่งบริษัทฯ ใช้โอกาสนี้ ประกาศชื่อพนักงานดีเด่น และแจกรางวัลประจำปีในที่สุด