โครงสร้างองค์กร

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.เอส อินเตอร์การ์ด จำกัด

ทีมงานบริหาร

ORGANIZATION CHART

 

นายสราวุธ  ฤกษ์งาม
( กรรมการผู้จัดการ )

นางสาวยุวดี  บุญเทเวศ
( กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป )

นางสาวพัชรินทร์ บุญเทเวศ
( กรรมการบริหาร )

คณะที่ปรึกษา

 1. ร.ต.อ.มนัส บุญเทเวศ

 

ที่ปรึกษาอาวุโส

 1. พ.ท.ทศพร แสงเพ็ญ

 

ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย                                         

 1. นายบูรพา บุญริ้ว

 

ทีมครูฝึก

 1. ส.ต.ต.ดนัยวิชญ์ จันทถิโรดม
 2.  ส.ต.ต.พิภัชพนธ์ จันทร์เรือง

 

ทีมปฏิบัติการ

 1. นายสราวุธ  ฤกษ์งาม  (ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ)
 2. นายอำคา  ชัยลา  (หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ)
 3. นายกฤษณธร  มีเทศ  (เจ้าหน้าที่สายตรวจ)
 4. นายพัชรพงษ์ คงเปี่ยม  (เจ้าหน้าที่สายตรวจ)
 5. นายอมร  สร้อยทอง  (เจ้าหน้าที่สายตรวจ)
 6. นายพงษ์ดนัย  ฤกษ์งาม  (เจ้าหน้าที่สายตรวจ)

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 1. นางสาวยุวดี  บุญเทเวศ  (ผู้จัดการทั่วไป)
 2. นายอำคา ชัยลา  (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและประสานงาน)
 3. นางสาวสุวลักษณ์ เกรียงสมุทร  (เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน)
 4. นางสาวปรารถนา ก๋องวงศ์  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
 5. นางสาวชลธิชา ครุฑสำอางค์  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)