EMPLOYMENT & JOBS

ตำแหน่งงานว่าง-สวัสดิการพนักงาน-เครื่องแบบ

ตำแหน่งงานว่าง

1. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
คุณสมบัติพนักงาน

1. เพศชาย / หญิง

2. อายุตั้งแต่ 20 ? 50 ปี

3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

4. หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพ

6. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆมาก่อน

** บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม

รายได้

1. ค่าจ้าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด ( ทำงาน 12 ชั่วโมง)

2. ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด บริษัทฯ จ่ายให้ตามกฎหมายกำหนด

 

2. ตำแหน่งหัวหน้าชุด
คุณสมบัติพนักงาน

1. เพศชาย / หญิง

2. อายุตั้งแต่ 30 ? 50

3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพ

5. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆมาก่อน

** บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม

รายได้

1. ค่าจ้าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด ( ทำงาน 12 ชั่วโมง)

2. ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด บริษัทฯ จ่ายให้ตามกฎหมายกำหนด

3. ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ
คุณสมบัติพนักงาน

1. เพศชาย

2. อายุตั้งแต่ 35 ? 45 ปี

3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

4. มีประสบการณ์ในการทำงานเรื่องงานรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพ

6. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆมาก่อน

รายได้

1. ค่าจ้าง

2. ค่าตำแหน่ง

3. ค่าน้ำมันรถ

4. ค่าโทรศัพท์

5. ค่าสึกหรอ

สวัสดิการพนักงาน

–   วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 13 วัน (ได้ 2 แรง)

–   ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน

–   ทำงานครบ 1 ปี ลาพักร้อนได้ 6 วัน (ได้ค่าแรง)

–   เบี้ยขยัน

–   เงินเบิกรายวัน

 

เครื่องแบบ